Organizacje Pożytku Publicznego

Zgodnie z Rozporządzeniem KRRiT z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, przedstawiamy zasady rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych Polskiemu Radiu Regionalnej Rozgłośni „Radio dla Ciebie” S.A. przez organizacje pożytku publicznego.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Programu – Małgorzata Teodorczuk pod numerem telefonu: 0 22 645 55 16 i adresem e-mail: malgorzata.teodorczuk@rdc.pl.

ZASADY dotyczące przygotowywania oraz rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne – przygotowanych i dostarczonych do Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. przez organizacje pożytku publicznego

§ 1

1. Regulamin dotyczy zasad przygotowywania oraz rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych do Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. przez organizacje pożytku publicznego na postawie Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz. U. 2011 r. Nr 109, poz. 638).

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.);

2) Rozporządzenie – rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz.U. Nr 109, poz. 638);

3) organizacja pożytku publicznego – organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, których status potwierdzony został wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego;

4) nieodpłatna działalność – działalność prowadzona przez organizacje pożytku publicznego, w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy, za którą nie pobierają one wynagrodzenia;

5) kampania społeczna – przekaz, skierowany do określonej grupy docelowej, którego celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego – inicjowany przez organizację pożytku publicznego, prowadzony w ramach działalności nieodpłatnej w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy; w przekazach dotyczących kampanii społecznej zakazane jest używanie marek oraz nazw podmiotów innych niż organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

§ 2

1. Audycje prezentujące kampanie społeczne przygotowane i dostarczone do Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A przez organizacje pożytku publicznego na podstawie Rozporządzenia rozpowszechniane są na antenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., w godzinach 6:00-23:00.

2. Przyjmuje się jednostkę tygodnia dla podziału czasu i emisji audycji. W ramach tygodnia emitowanych jest 126 audycji prezentujących kampanie społeczne.

3. Ilość audycji jest dzielona równo pomiędzy organizacje, które zgłosiły chęć ich rozpowszechniania.

4. Podział czasu rozpowszechniania audycji między organizacje pożytku publicznego prowadzące nieodpłatną działalność następuje z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) kolejności wpływu audycji prezentujących kampanie społeczne do Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., w trybie określonym w §5 Regulaminu;

2) tematyki audycji prezentujących kampanie społeczne, przy czym pierwszeństwo mają audycje dotyczące kampanii społecznych na rzecz:

a) promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

b) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

c) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

d) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających,

e) osób niepełnosprawnych,

f) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

g) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zastrzeżeniem, że Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. ma prawo preferować wcześniej nie emitowane kampanie i kampanie dotyczące województwa mazowieckiego.

5. Rozpowszechnienie audycji następuje na wniosek organizacji pożytku publicznego, stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu.

6. Audycja rozpowszechniona przez Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. może być ponownie rozpowszechniona wyłącznie w przypadku, gdy Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. dysponuje wolnym czasem nadawania w godzinach, o których mowa w § 2 ust.1 Regulaminu ze względu na brak wniosków o rozpowszechnienie dotyczących innych audycji.

§ 3

1. Treść audycji dotyczącej kampanii społecznej musi być zgodna z zadaniami publicznej radiofonii określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011, Nr 43, poz. 226, ze zm.) i powinna dotyczyć w szczególności:

1) popierania twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej;

2) upowszechniania wiedzy o języku polskim;

3) uwzględniania potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

4) działań służących rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego;

5) działań edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą;

6) działań służących umacnianiu rodziny, kształtowaniu postaw prozdrowotnych, zwalczaniu patologii społecznych.

2. Treść audycji, o której mowa w ust. 1 nie może:

1) propagować działań sprzecznych z prawem i z polską racją stanu;

2) propagować postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

3) sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu;

4) sprzyjać zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu;

5) naruszać obowiązku szanowania przekonań religijnych odbiorców, a zwłaszcza chrześcijańskiego systemu wartości;

6) nawoływać do nienawiści lub przemocy na tle wyznaniowym, rasowym czy etnicznym;

7) dotyczyć tematyki politycznej, religijnej lub związanej z zachowaniami lub preferencjami seksualnymi;

8) promować bezpośrednio lub pośrednio podmiotów konkurencyjnych; Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. ma prawo odmówić rozpowszechnienia audycji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu o ile nie spełnia ona wymogów określonych w § 4 ust. 1-2 Regulaminu.

§ 4

Przyjęcie przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. audycji dotyczącej kampanii społecznej do rozpowszechnienia następuje w dwóch etapach:

1) na podstawie analizy wniosku, o którym mowa w § 5 Regulaminu, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 i 5 Regulaminu,

2) na podstawie analizy dostarczonego do Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. nagrania audycji, po spełnieniu wymogów, o których mowa w § 6 Regulaminu.

§ 5

1. Wnioski o rozpowszechnienie audycji dotyczących kampanii społecznych składa się w terminie 14 dni przed sugerowaną datą ich emisji na formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu. Do wniosku załącza się szczegółowy scenariusz audycji oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego organizacji.

2. Wnioski składane są w formie pisemnej – dopuszcza się możliwość przesyłania skanów dokumentów za pomocą poczty elektronicznej.

3. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 2 Regulaminu. O terminie, godzinie i kolejności emisji audycji decyduje Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.

4. W przypadku, gdy dostarczony wniosek nie odpowiada warunkom, o którym mowa w § 3 lub § 5 ust. 1 Regulaminu Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. wzywa do usunięcia usterek i dostarczenia poprawionego wniosku w terminie 2 dni.

5. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia danego wniosku oraz terminie emisji audycji organizacja pożytku publicznego zawiadamiana jest w formie pisemnej. Odmowa rozpowszechnienia audycji wymaga uzasadnienia.

§ 6

1. Audycja dotycząca kampanii społecznej może być dostarczona do Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. na płycie CD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Długość audycji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może przekraczać 30 sekund.

3. Audycję, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należy dostarczyć przesyłką poleconą, kurierem lub osobiście na adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-459 Warszawa, w dwóch egzemplarzach na płycie CD zabezpieczonej przed zapisem i oznaczonej w sposób trwały nazwą organizacji będącej autorem audycji lub w przypadku poczty elektronicznej na adres: malgorzata.teodorczuk@rdc.pl najpóźniej na 48 godzin przed jej emisją. Wraz z dźwiękami należy złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu.

4. W przypadku, gdy dostarczona audycja nie odpowiada warunkom, o którym mowa w § 3 lub § 6 ust. 1 – 3 Regulaminu Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. wezwie do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału, najpóźniej na 16 godzin przed ustalonym czasem emisji audycji.

5. W przypadku niedostarczenia audycji, w trybie i terminach określonych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu czas przeznaczony na emisję audycji przepada.

§ 7

1. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny, po skonsultowaniu zmiany z przedstawicielami wskazanymi przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Konsultacji, o której mowa w ust. 1 nie wymaga wydłużenie czasu nadawania audycji, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. opublikuje informację o zmianie Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Rozporządzenia, ustawy o radiofonii i telewizji oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Kampanie społeczne OPP – oświadczenie

Kampanie społeczne OPP – wniosek