KONTAKT

 

Redaktor prowadzący:
Roman Rogowiecki
roman.rogowiecki@rdc.pl
tel. 22 645 91 14

Kontakt do redakcji:
nm@rdc.pl

Polskie Radio
Regionalna Rozgłośnia w Warszawie
,,Radio dla Ciebie” S.A.

ul. Myśliwiecka 3/5/7
00-459 Warszawa
tel. 22 645-93-63
sekretariat@rdc.pl 

NIP 521-04-14-271
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000075953
Wysokość kapitału zakładowego: 900 300,00 zł (wpłacony w całości)

Skrytka pocztowa 267
konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A., I Oddział w Warszawie
nr 76103010160000000005193000